Köpvillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen som även innefattar skydd för Brilliantcare Sverige AB.

Mer information här finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

För att beställa i vår web shop kräver vi att ni (kunden) är över 18 år och bockar i rutan att ni har läst igenom våra köpvillkor. Beställning som görs i annan persons personnummer som säkerställer köpet och använder felaktigt namn utan juridisk person medgivande, eller på annat sätt som medför att Brilliantcare Sverige AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Brilliantcare Sverige AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Brilliantcare Sverige AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Betalning görs i normala fall mot kortbetalning via Internet.

Vi ger dig möjlighet att kostnadsfritt betala med VISA, Mastercard via vår plattform med Pay Ex och Handelsbanken. Pay Ex är ledande då det gäller säkra krypterade betallösningar på internet för den svenska marknaden. Vi ser din betalning direkt i samma stund då transaktionen genomförs, vilket ger oss möjlighet att skicka din beställning omgående. Uppkoppling sker givetvis krypterat och säkert via SSL. Betalningen går snabbt och innebär inga extra avgifter för dig. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Leverans och avbeställning

Fraktkostnader visas tydligt i varukorgen innan ni har fullföljt erat köp. Frakt debiteras enl avtal.

Beställningar mottagna före kl. 09.00 på måndag till fredag behandlas samma dag, för leverans inom 3 arbetsdagar i normala fall. Beställningar mottagna på, lördagar och söndagar behandlas på följande vardag.

Leverans sker per post i normala fall. Vid speciell överenskommelse sker leveransen via DSV.

När kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Brilliantcare Sverige AB köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Brilliantcare Sverige AB antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Brilliantcare Sverige AB egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Brilliantcare Sverige AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Brilliantcare Sverige AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Brilliantcare Sverige AB reklamationsavdelning på kontakt@brilliantcare.se eller via Brilliantcare Sverige AB hemsida brilliantcare.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Brilliantcare Sverige AB skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden skall skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Brilliantcare Sverige AB skall behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Brilliantcare Sverige AB har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift (hanterings avg.) om 200:-+ moms + frakt tur och retur. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Brilliantcare Sverige AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Brilliantcare Sverige AB för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall både speditör och Brilliantcare Sverige AB kontaktas inom 7 dagar för eventuella ersättningar och information.

Transportskadat gods

Om en vara från Brilliantcare Sverige AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Brilliantcare Sverige AB kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Brilliantcare Sverige AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Brilliantcare Sverige AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Brilliantcare Sverige AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Brilliantcare Sverige AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.